Salarisadministratie Vervoer

Salarisverwerking beroepsgoederenvervoer (vervoer)

Sector indeling kan verschillen tussen meerder sectoren.

  • 028 Taxi- en Ambulancevervoer
  • 031 Besloten busvervoer
  • 032 Overig personenvervoer te land en in de lucht
  • 033 Overig goederenvervoer te land en in de lucht

Cao: Binnen de sector beroepsgoederenvervoer zijn diverse cao’s waaronder:

  • Goederenvervoer Nederland (Koninklijk Nederlands Vervoer)
  • Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen
  • (Transport en Logistiek Nederland)
  • Besloten busvervoer
  • Taxi

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg (Pensioensfonds vervoer
Website www.pfvervoer.nl.

Fondsen van het pensioenfonds vervoer zijn: Pensioen – oude regeling (geboren voor 01-01-1950), Pensioen – nieuwe regeling (geboren op of na 01-01-1950), Prepensioen (geboren voor 01-01-1950), O&O fonds beroepsgoederenvervoer, Scholingsfonds besloten Busvervoer en sociaalfonds Taxi.

Grondslag voor de pensioenberekening is het vaste jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag, de met de werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkeringen zoals 13emaand, gegarandeerd tantième en dergelijke en een percentage dat als oververdienste in de zin van de cao ontvangt. Dit percentage wordt jaarlijks door de werkgever vastgesteld.
Bij de taxi dient het vast overeengekomen loon te worden verhoogd met de provisies van het voorgaande jaar. Bij beroepsgoederenvervoer dient het overwerk van het voorgaande jaar meegeteld te worden bij het vast overeengekomen loon.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.
Bij oproepkrachten mag u premie afdragen over het werkelijk verdiende loon, over de overuren van oproepkrachten feitelijk niet.

Nieuwsgierig geworden?