Salarisadministratie Scheepvaart

Sector indeling is 022 Binnenscheepvaart.

Cao binnen deze branche: Binnenvaart/Rijnvaart

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart.

Website www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.

Vanaf 2012 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Ouderdomspensioen en een overgangsregeling

Grondslag voor de pensioenberekening en de overgangsregeling is het brutoloon inclusief alle vaste en variabele loonbestanddelen.
Voor de berekening van het pensioenpremie en de overgangsregeling dient er rekening gehouden te worden met een franchise.