Sector indeling is 010 Metaalindustrie

Cao: Metalektro (Grootmetaal)

Pensioenuitvoering wordt geregeld door PME (Pensioenfonds van de Metalektro).

Website www.metalektropensioen.nl

Fondsen van het pensioenfonds zijn pensioen, welke is gesplitst in werknemers geboren voor 1-1-1950 en geboren op of na 1-1-1950 en daarnaast is er nog een Overgangsregeling.

Grondslag voor de pensioenberekening is het vast loon per 1 januari, vermeerderd met vakantietoeslag, schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkeringen, oververdienste in de zin van de cao, provisie over voorgaand kalenderjaar en variabele salarisbestanddelen indien en voor zover tussen werkgever en werknemer is overeengekomen dat deze tot het pensioengevens salaris behoren.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en een maximumloon.

 

Meer informatie of een offerte? Bel 088-5812333.

Loonadministratie Metaalindustrie (Grootmetaal)