Vergeet de subsidie voor praktijkleren niet aan te vragen!

Vergeet de subsidie voor praktijkleren niet aan te vragen!

8 september 2020 Nieuws

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden om mensen zo een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie draagt bij in de kosten voor de begeleiding van een leerling. De subsidie voor het studiejaar 2019-2020 kan je aanvragen van begin juni tot en met 16 september 2020 tot uiterlijk 17.00 uur. De voorwaarden per onderwijscategorie vind je op deze pagina.

maximale subsidie is € 2.700 per studiejaar, maar dat is niet gegarandeerd. Na 16 september a.s. besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Wanneer er meer aanvragen zijn ingediend, dan er op basis van de regeling gesubsidieerd kan worden, wordt de subsidie naar rato berekend.

Verder van belang
Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Bbl-leerwerkplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
Ben je erkend leerbedrijf in één van de genoemde sectoren en heb je BBL’ers vanaf het studiejaar 2019 – 2020 een leerwerkplek aangeboden? Dan heb je mogelijk recht op een extra subsidie. Het ministerie van Onderwijs heeft voor de komende 5 jaar ruim € 10 miljoen extra beschikbaar voor deze drie sectoren. Er kan dan ook sprake zijn van een extra bedrag bovenop het subsidiebedrag waarop aanspraak volgens de huidige Subsidieregeling praktijkleren gemaakt kan worden.

Aanvraag indienen
Om een aanvraag in te dienen heb je als werkgever een eHerkenning nodig. Houdt er rekening mee dat, wanneer je deze nog moet aanvragen, er een doorlooptijd van minimaal 7 werkdagen is. Salariszaken beschikt over een eHerkenning en kan deze aanvraag namens jouw bedrijf verzorgen. De kosten bedragen € 60,- exclusief BTW per aanvraag. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten, vul dan onderstaand formulier in.

  Jouw gegevens

  Naam*

  Bedrijf*

  Emailadres

  Gegevens aanvrager van subsidie

  KvK-nummer* (8 cijfers):

  Vestigingsnummer (12 cijfers) ?:

  Handelsnaam (bedrijfsnaam)*:

  Bedrijfsomvang (aantal werknemers)*:

  Leerbedrijf-id* (Zoek het leerwerkbedrijf op via de website van stagemarkt.nl):

  Bezoekadres
  Postcode*:

  Huisnummer met toevoeging (of postbusnummer)*:

  Straat of postbus*:

  Plaats*:

  Correspondentieadres
  Indien deze hetzelfde is, mag onderstaand leeggelaten worden.

  Postcode:

  Huisnummer met toevoeging (of postbusnummer):

  Straat of postbus:

  Plaats:

  Bankgegevens
  IBAN*:

  BIC* ?:

  Contactpersoon
  Voorletters*:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam*:

  Geslacht*:

  Telefoon*:

  Mobiel:

  E-mail*:


  Praktijkleerplaats

  Deelnemer
  Voorletter(s) en naam deelnemer*:

  BSN deelnemer*:

  Heeft de deelnemer de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gevolgd?:

  Opleiding
  Naam onderwijsinstelling*:

  Welke opleiding volgt de deelnemer (Crebo-code)?*

  Startdatum (let op: 1/8 is de eerste dag van het schooljaar)*:

  Einddatum (let op: 31/7 is de laatste dag van het schooljaar)*:

  Aantal weken (let op: bij een volledige stage periode is dit 40)*:

  Upload de Praktijkovereenkomst
  Let op: Zonder dit document kunnen wij de aanvraag niet indienen!

  Upload de praktijkovereenkomst*:

  Machtiging
  Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Salariszaken om de subsidieaanvraag praktijkleren in te dienen voor bovengenoemd leerwerkbedrijf.

  1. Ik ben bevoegd om deze machtiging te ondertekenen
  2. Ik ben klant van Salariszaken
  3. Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
  4. Ik verklaar dat onderstaande documenten aanwezig zijn in de administratie van het leerwerkbedrijf:
   • Aanwezigheidsregistratie van de leerling waaruit blijkt hoeveel praktijkvorming uren de leerling heeft gevolgd.

   • Administratie waaruit blijkt dat de begeleiding heeft plaatsgevonden en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald
  5. Ik ga akkoord met de genoemde kosten van € 60,- ex. BTW.

  Ik ga akkoord met bovenstaande en geef hierbij aan dat alles juist en naar waarheid is ingevuld.

  Hoewel Salariszaken de uiterste zorg besteedt aan de aanvraag, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.