Eigenrisicodrager worden? Vraag dit voor 31 maart aan!

Eigenrisicodrager worden? Vraag dit voor 31 maart aan!

16 maart 2017 Nieuws

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of u verzekert zich (deels) hiervoor. Dat doet u bij een particuliere verzekeraar. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als u dat ook bent voor de WGA en andersom.

Het eigenrisicodragerschap voor de WGA geldt alleen voor werknemers met een vast dienstverband. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Whk van UWV schat u de hoogte van deze premie. Ook gaat u risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers en flexwerkers met een ZW- of WGA-uitkering. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om werknemers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. 

U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken voor die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus uiterlijk 31 maart, of uiterlijk 1 oktober.
Stuur met uw aanvraag de garantieverklaring mee. Deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Bij de Belastingdienst vindt u een modelgarantieverklaring.

Kijk hier voor meer informatie over de aanvraag.