Cao aanpassen bij verschuiving activiteiten

Cao aanpassen bij verschuiving activiteiten

27 februari 2015 Nieuws

Als bedrijfsactiviteiten verschuiven of wijzigen in de loop van de tijd, dan kan het gebeuren dat de werkgever onbedoeld onder de werking van een (andere) cao valt. Er gelden dan ineens andere arbeidsvoorwaarden. Pas de cao van de onderneming hier op aan en voorkom zo vervelende financiële claims achteraf. Een uitspraak van Hof Amsterdam uit 2014 illustreert dit. Dat meldt Grant Thornton.

Een hovenier had sinds enige tijd zijn hovenierswerkzaamheden uitgebreid met stratenmakerswerk. Inmiddels besloeg het stratenmakerswerk meer dan 50 procent van de activiteiten van de onderneming. In een procedure bij het Hof Amsterdam vorderden twee ex-werknemers jegens hun ex-werkgever het loon, volgens de naar hun mening toepasselijke Bouw-cao, over de 5 jaren voorafgaand aan hun vertrek.

De bedrijfsactiviteiten van de hovenier waren in die periode verschoven van hovenierswerkzaamheden naar stratenmakers werk en grondverzet. De activiteiten vielen daarmee onder de werkingssfeer van de Bouw-cao, omdat meer dan 50 procent van de omzet hieraan toe te schrijven was. De Bouw-cao was algemeen verbindend verklaard.

Algemeen verbindend verklaring
Veel werkgevers denken dat zij niet onder een verplichtstelling vallen, omdat hun onderneming niet aangesloten is bij een cao. Wanneer een cao door de minister van Sociale Zaken echter algemeen verbindend is verklaard, geldt deze dwingend voor elke werkgever die onder de werkingssfeer valt. In dat geval wordt de werkgever geheel buiten zijn toedoen of betrokkenheid toch gebonden.

Is de werkgever aan een cao gebonden, dan wordt deze cao geacht deel uit te maken van de individuele arbeidsovereenkomst en de afspraken waarin wordt afgeweken van de cao nietig.

Naheffingsaanslagen
Niet alleen de werknemers zelf, maar ook derden (denk aan cao-partijen zelf, Belastingdienst, sociale fondsen, het bedrijfstakpensioenfonds) kunnen een beroep doen op deze ongeldigheid. Bij een controle kunnen zij naheffingsaanslagen met boetes en rente opleggen. Een bedrijfstakpensioenfonds is gerechtigd om met terugwerkende kracht deelname af te dwingen, ook al is er al een (andere) pensioenregeling van kracht.

Het is voor de werkgever dan ook van groot belang om na te gaan of door de ondernemingsactiviteiten die uw onderneming uitvoert, deze aangesloten moet zijn bij een cao of bedrijfstakpensioenfonds. U moet deze controle herhalen op het moment dat de werkzaamheden wijzigen.

Forse loonsom
Het Hof Amsterdam gaf de werknemers in de bovengenoemde casus gelijk. Uiteindelijk moest de werkgever een forse loonsom betalen, die nog eens werd verhoogd met de wettelijke verhoging van 50 procent én de wettelijke rente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *