Asscher wijzigt Dagloonbesluit

Asscher wijzigt Dagloonbesluit

15 maart 2016 Nieuws 0

Minister Asscher heeft op 7 maart een concept voor de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen naar de Tweede Kamer gestuurd. Per 1 juli 2015 wordt het dagloon voor de werknemersverzekering berekend aan de hand van het sv-loon gedurende de referteperiode van twaalf maanden te delen door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar).

Reparatie wetgeving
Het Dagloonbesluit wordt nu zodanig gewijzigd dat kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het dagloon. Deze wijziging leidt ertoe dat wanneer een werknemer in een of meer kalendermaanden in de referteperiode geen loon heeft genoten, het totale loon in een jaar niet door 261 dagloondagen wordt gedeeld, maar door minder dagen. Dit heeft dus een positief effect op het dagloon. UWV kan de wijziging van het Dagloonbesluit niet eerder dan per 1 januari 2017 invoeren. Eerder heeft minister Asscher aan de Tweede Kamer toegezegd om de lagere dagloonvaststelling over de tussenliggende periode te compenseren. Op basis van een apart te treffen overgangsregeling zal aan de betrokken WW-gerechtigden een eenmalige tegemoetkoming worden verstrekt vanwege het lagere dagloon in de periode van 1 juli 2015 tot aan het moment van inwerkingtreding van het gewijzigde Dagloonbesluit.

WW na 104 weken ziekte
Ook voor werknemers die na 104 weken ziekte een beroep doen op de WW, wordt het Dagloonbesluit aangepast. In die situatie wordt de referteperiode voor de bepaling van het dagloon verlegd naar het jaar voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de betrokken werknemer de bedongen arbeid niet kon verrichten vanwege ziekte. Dat leidt over het algemeen tot een hoger dagloon.

uwv